ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН WWW.MOTOGREEN.BG

1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.motogreen.bg на своя или друг компютър.

2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.motogreen.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.motogreen.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.motogreen.bg.

3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.motogreen.bg.

4. Потребителите на www.motogreen.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

5. Потребителите на www.motogreen.bg а имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.motogreen.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

6. Всеки потребител е длъжен:

-т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Мотогрийн ЕООД услуги.

-т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

-т.3 Да уведомява незабавно  Мотогрийн ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

-т.4 Да не извършва злоумишлени действия.

7. Съдържанието на www.motogreen.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от  Мотогрийн ЕООД.

-т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.motogreen.bg без изрично разрешение на  Мотогрийн ЕООД.

-т.2 Потребителите на www.motogreen.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.motogreen.bg.

-т.3 Потребителите на www.motogreen.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.motogreen.bg, без изрично писмено разрешение на  Мотогрийн ЕООД.

8. Потребителите нямат право да претоварват www.motogreen.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).

9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.motogreen.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

10.  Мотогрийн ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

11. www.motogreen.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.motogreen.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.motogreen.bg , или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

12.  Мотогрийн ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

13.  Мотогрийн ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.motogreen.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за  Мотогрийн ЕООД.

14.  Мотогрийн ЕООД не носи отговорност за:

-Съдържанието на рекламите, публикувани на www.motogreen.bg.

-Мненията изразени във форумите (коментарите).

-Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.motogreen.bg.

15.  Мотогрийн ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.motogreen.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.motogreen.bg , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

16.  Мотогрийн ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на  Мотогрийн ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.  Мотогрин ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.motogreen.bg.

17.  Мотогрийн ЕООД може да осигури публикуване на www.motogreen.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.  Мотогрийн ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на  Мотогрийн ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

18.  Мотогрийн ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.motogreen.bg .

19. Информацията в www.motogreen.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

20.  Мотогрийн ЕООД може да изисква  авансова заплащане на 50% от стойността на поръчката по банков път в случай, че поръчката не е налична.

21.  Мотогрийн ЕООД може да изисква  авансова заплащане на 100% от стойността на поръчката по банков път преди стоката да се изпрати/достави .

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл.1 ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост, като при изрична уговорка между страните последният възлага и да се извърши доставка , разнос и монтаж, върху стоката, подробно описана в настоящия договор или в отделно изготвена спецификация към него, която се явява неразделна част от настоящия договор, срещу което КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати възнаграждение в размер и по начин, описани по-долу в настоящия договор, при спазване на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, изложени върху обратната страна на този договор, с които КУПУВАЧЪТ се е запознал предварително.

Чл.2 Допълнителните разходи, свързани със последващ сервиз на закупената стока, са за сметка на купувача и не се включват в размера на продажната цена, като цените на услугите са както следва:

а/ “ТРАНСПОРТ” – Транспортът се извършва според ценоразписа на всяко отделно представителство на Мотогрийн ЕООД , утвърдени      с вътрешна заповед за търговския обект и е посочен по-долу. Осъществява се по предварително утвърден график, изцяло определян от продавача, като купувача е предварително информиран. При доставка извън населеното място на търговския обект, осъществил продажбата, се прилага такса “ОТДАЛЕЧЕНОСТ”, дължима от купувача отделно, и посочена по-долу. Транспортът се извършва до посочения от клиента адрес. Ако до точното местонахождение, няма достъп с товарно  превозното средство продавачът може да откаже доставка и да достави стоката до най-близката точка с такъв достъп. При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка, телефон за връзка или отсъствие на Купувача  на адреса в уговорения час, стоката се връща и остава в складовете на Продавача и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно ценоразписа на Продавача.

б/ “РАЗНАСЯНЕ” – Разнасянето на стоките става според ценоразписа на всяко отделно представителство на Мотогрийн ЕООД, утвърдени с вътрешна заповед за търговския обект и е посочено по-долу. При невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, като (но не само): препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, Продавача може да откаже услугата „разнос” като не дължи връщане на платена сума за тази услуга или стоката се връща и остава в складовете на Продавача, и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно  ценоразписа  на Купувача.

в/ “МОНТАЖ” – Монтажът на стоките се определя според ценоразписа на всяко отделно представителство  Мотогрийн ЕООД , утвърден с вътрешна заповед за търговския обект и е посочен по-долу. Цените на монтажните услуги за стоките се описват отделно в договора или спецификацията към него.

§.I. Качество на стоките:

Чл.3 /1/ Видими недостатъци на стоките, които могат да бъдат установени при обикновен преглед, страната-купувач по съответната доставка е длъжна да установи при приемане на стоката в мястото на доставка.

/2/ Купувачът е длъжен да уведоми продавача не по-късно от 3 (три) дни след получаване на стоката за недостатъци, за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемане на стоката и обикновения й преглед. В този случай, купувачът има право да иска поправяне или заместване на вещта (при положение, че ползването й в този вид е невъзможно), ако е действал добросъвестно и е изпълнил точно задълженията си и инструкциите за употреба. За тази цел купувачът е длъжен да запази оригиналната опаковка на повредената стока.

/3/ Рекламации за скрити недостатъци, които не са били открити при обикновен преглед или са се проявили впоследствие, ще се предявяват съгласно изискванията и в сроковете по чл. 126, ал. 1 от Закона за защита на потребителя. /ЗЗП/.

Чл.4 /1/При предявяване на рекламация на стока потребителят може да упражни правата си по чл. 124, ал. 1 от ЗЗП при условията и по реда на същия закон.

 /2/ Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки филиал на Продавача   или на ел. поща: motogarden@gmail.com

 /3/ Ако недостатъците са били известни на купувача при сключване на договора или при приемането на стоката и той не е възразил за тях, продавачът не отговаря за тези недостатъци.При продажбата на мостри и стоки с недостатъци,недостатъците задължително се описват в договора, спецификацията или приемо-предавателния документ.  

  /4/ При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Купувача. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  /5/ Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 а. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 б. значимостта на несъответствието;

 в. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  /6/ Продавача не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

/7/  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Купувача не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:

 а. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 б. намаляване на цената;

Купувача не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

  /8/ Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 /9/ При рекламация Купувача задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

/10/Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

 §.II. Приемане–предаване на стоките; Собственост и рискове:

Чл.5 /1/ Продавачът се задължава да предаде на купувача описаната подробно в договора или в спецификацията към него стока в договорения срок на доставка.

/2/ За приемане–предаването на доставката на стока ще се изготвя писмен документ, оформен между оторизирани представители на страните.

/3/ Собствеността и рисковете от случайното повреждане, погиване или липси на стоката ще преминават от страната-продавач върху страната-купувач от момента на нейното приемане-предаване в съответното място на доставка.

/4/ При желание от страна на купувача служителите на Мотогрийн ЕООД да изхвърлят отпадъчните опаковки, купувача е длъжен да заплати съответна сума според тарифите на всяко отделно представителство на Мотогрийн ЕООД.

/5/ Когато в изпълнение на продажба страната-продавач своевременно е отделила и подготвила стоката за предаване, а страната-купувач е в забава за нейното приемане, собствеността и рисковете върху тази стока ще се считат за прехвърлени върху купувача с изтичане на срока, на който той е следвало ефективно да я получи. В този случай купувача се задължава да доплати стойността на стоката след отправена покана от страна на ПРОДАВАЧА и дължи складови разноски за съхранение на стоката съгласно чл.8 т.3 от договора.

§.VІ. Други условия:

 Чл.12 (1) Определената в този договор цена на стоките/услугите в български лева се счита договорена между страните и в евро, изчислена по централния валутен курс на БНБ към датата на сключване на договора (1,95583 лева за едно евро).

(2) С подписване на настоящия договор Възложителят дава писменото си неотменимо съгласие при промяна на официално обявения от БНБ фиксинг на българския лев спрямо еврото в срока на действие на договора и считано от този момент, да погасява неплатената част от цената в евро или в левовата равностойност на еврото по променения валутен курс.

(3) „Неплатената част от цената” по смисъла на предходната алинея е равна на разликата между превалутираната й стойност в евро, съгласно ал. 1 от този член и евровата стойност на платената й част в български лева до промяната на фиксинга, изчислени по централния курс на БНБ към датата на сключване на договора (1,95583 лева за едно евро).               

Чл.13/1/ За всички неуредени с настоящия договор условия ще се прилагат съответните разпоредби на ТЗ, ЗЗД и други нормативни актове, които регулират правоотношенията между страните.

Чл.14 Условията по този договор може да бъдат променяни само по взаимно съгласие на страните под формата на допълнително писмено споразумение, представляващо неразделна част от договора.

Чл.15  За неуредени в тези общи условия въпроси или такива засягащи потребителските в права можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите  или платформата за онлайн решаване на спорове